...altyd nijsgjirrich!

Voorstel statutenwijziging Doarpsbelang Gytsjerk ter inzage

Zoals in de eerder gepubliceerde oproeping voor de jaarlijkse ledenvergadering op 6 oktober a.s. van de Vereniging voor Dorpsbelangen Giekerk is vermeld wordt op deze vergadering een wijziging van de statuten voorgesteld. 

Dit voorstel kan via onderstaande link worden gedownload. Ook ligt het voorstel ter inzage in het Doarpshûs de Bân.

Concept Statutenwijziging