...altyd nijsgjirrich!

Musical 1976

Yn 1976 hienen de bern fan It Kruirêd in musical-eftige jûne yn It Mounehoekje. It tema dêrby hie yn alle gefallen mei reizgjen en toerisme te meitsjen, nei de útmonstering fan de bern te oardieljen. De foto's binne ynstjoerd troch Jan de Boer út Aldtsjerk, wêrfoar tank.

Klik op ûndersteande foto foar in fergrutting en it eigen tempo.