...altyd nijsgjirrich!

Nieuwde dorpsvisie aangeboden aan de gemeente

Op 3 november 2021 is de nieuwe Dorpsvisie Gytsjerk 2021-2031 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Doarpsbelang Gytsjerk. Op 24 november is de visie aangeboden aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze komt binnen een aantal maanden met een reactie en zal afhankelijk daarvan rekening houden met de visie bij het gemeentelijk beleid.

In de inleiding van de dorpsvisie wordt door het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk het volgende aangegeven:
Deze meerjarenvisie is de leidraad voor ons handelen in de komende jaren. Het is ook het uitgangspunt voor het overleg met het gemeentebestuur en andere verenigingen en instellingen. In elk hoofdstuk wordt de huidige of verwachte problematiek geschetst en worden de programmapunten aangegeven waarvoor wij ons, samen met anderen, sterk willen maken. Het mag duidelijk zijn dat er zaken gedurende de komende 10 jaar kunnen veranderen, daarom is en blijft het een dynamisch document.
Per hoofdstuk geven wij onze visie weer richting 2031. De inwoners van Gytsjerk worden via dorpskrant “De Einekoer” en de jaarvergaderingen op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de resultaten. Het kan ook zijn dat halverwege de rit de route aangepast moet worden. Het doel is de leefbaarheid in Gytsjerk te behouden en waar nodig en mogelijk te verbeteren en versterken. Gytsjerk is it wurdich!

Nieuwe dorpsvisie