...altyd nijsgjirrich!

Bonne Stienstra vertelt….

Myn 38 jier yn de wonderlike wrâld fan de sjoernalstyk.

Journalist Bonne Stienstra werkte 38 jaar in de journalistiek, waarvan het grootste deel bij de Leeuwarder Courant. Hierover spreekt hij op woensdag 19 januari in de Bân te Gytsjerk.

Meer info over tijd en kosten zie onderstaande PDF>

INFO Bonne Stienstra
0 van 0