...altyd nijsgjirrich!

Kort verslag ALV van DBA 2022-01-26

Er waren bijna 40 mensen ingebeld voor deze digitale vergadering.

Door de Corona-maatregelen heeft Dorpsbelang Aldtsjerk weer een digitale Algemene Leden Vergadering gehouden – op 26 januari 2022.

Hopelijk kan de volgende vergadering weer ‘normaal’ in Oerein of café Moarkswâl plaats vinden.

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
 2. Mededelingen
  Bestuurszaken

  1. Er wordt kort stil gestaan bij het overlijden van bestuurslid Rinus Roodvoets. Namens Dorpsbelang Aldtsjerk is er in december een mooi kerststuk bezorgd bij zijn vrouw Hinke.
  2. Binnenkort komen een er een aantal bestuurswisselingen aan, dus heeft u belangstelling voor deelname aan Dorpsbelang Aldtsjerk of weet u iemand die hier geschikt voor is: laat het weten via dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com of spreek 1 van de bestuursleden aan (René Bremer, Marten Pietersma, Jan Klompmaker, Naomi de Haan, Joast de Boer of Hester van Delft).
  3. Op de oproep ‘Zijn er nog ideeën voor herinrichting van het Amelân zonder het bushokje’ is een idee binnengekomen voor een mozaïek-bankje. Het bestuur vraagt aan het dorp wie dit verder wil uitwerken/oppakken (met Dorpsbelang). Mogelijk zijn er nog meer en/of andere ideeën voor de invulling van het Amelân? Vanuit de vergadering kwamen er geen reacties, maar ook hiervoor staat de inbox open: dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com.
  4. Er is al eerder gesproken over het aanleggen van een jeu de boules baan. Wie kan en wil dit verder uitwerken? Er is mogelijk een subsidie voor te verkrijgen. Opties om uit te werken zijn een baan in Aldtsjerk (bij de haven, skoallân, veldje bij Freule leane of …? Wie willen meedoen: Theo Spies, Annie Pietersma, Afke Vogel, Wiebe Spinder, Marja de Witt en Jan Klompmaker gaan hier over nadenken. (NB 1e afspraak is ingepland). Er wordt nagedacht over zowel gymtoestellen als een jeu de boulesbaan.
  5. Het gaat er eindelijk van komen: 30 km door het dorp. De vergadering krijgt de keuze voor gelegd tussen
   deel van het dorp naar 30 km of B. geheel Aldtsjerk (van N361 tot de ovonde). Met het argument dat het hele dorp naar 30 km makkelijker te handhaven is, kiest de meerderheid van de aanwezigen voor optie B.
  6. Trynwalderein – de ontwikkelingen gaan gestaag door – wordt een organisatie voor oudere inwoners, er staan zo’n 150 vrijwilligers klaar om hulp te gaan bieden (bijvoorbeeld eindje lopen met iemand in rolstoel).
  7. Gaan we de verenigingen in het dorp weer jaarlijks uitnodigen? Het gaat hierbij om als de verenigingen in Aldtsjerk elkaar op de hoogte te brengen waar een ieder mee bezig is. Afgelopen jaren liet het enthousiasme terug. De aanwezigen zien hier wel toegevoegde waarde in, er volgt een uitnodiging naar de verenigingen.
 1. Terugkoppeling gezamenlijke dorpsbelangen – er wordt regelmatig overleg gevoerd met de dorpsbelangen van Trynwâlden. Er zijn werkgroepen gevormd die verschillende onderwerpen bespreken. Denk aan recreatie/toerisme, school e.d. Zo is er in de laatste Raadsvergadering bij het onderwerp ‘vastgoed plan scholen’ vanuit gezamenlijke Dorpsbelangen gevraagd om Trynwâlden als geheel te betrekken. De wethouder heeft toegezegd de stakeholders goed mee te nemen, maar gaf aan dat de (school) koepels hier over gaan.
 1. Financiën update – Er is een hoge respons op de oproep om de contributie via Automatische Incasso te gaan betalen had een hoge respons. Dorpsbelang Aldtsjerk en de commissies staan er financieel goed voor.

Na een korte pauze volgt er een toelichting van Aldtsjerk Foarút

 1. Aldtsjerk Foarút 

Het plan Aldtsjerk Foarút is bekend, vandaag wordt een wijziging op het plan toegelicht. Het gaat om een andere manier van zandwinning en transport. Dit gaat Firma JelleBijlsma uitvoeren en zij gaan de kavels bouwrijp maken. Jelle Coen Bijlsma licht de werkwijze toe. De heer Zwaagstra van de gemeente verteld over de zienswijze van de gemeente over de realisatie van het plan. Belangrijk voor de gemeente is de zekerheid dat totale plan wordt uitgevoerd (dus meer en woningen). Dit komt begin maart 2022 in de raad. Er is een koopovereenkomst gesloten tussen fa. Bijlsma en familie Oostenbrug. Daarnaast een overeenkomst tussen Aldtsjerk Foarút en fa. Bijlsma.

Als alle seinen op groen komen te staan wil men in 2023 starten met het bouwrijp maken van de kavels en de voorbereiding van het recreatie meer. Er moet een waterkering om het nieuwe gebied en zanddepot gelegd worden. Er wordt op de locatie een zanddepot ingericht van 50 x 50 meter. Door de gefaseerde zandwinning wordt rekening gehouden met een doorlooptijd tot mogelijk 2031 (dus zo’n 10 jaar).
Het meer wordt geen 15 meter maar zo’n 6 meter diep. Hiermee vervallen eerdere knelpunten als vorming zoute kwel en afschuiving. De flora en fauna heeft hier minder van te ‘lijden’.

Zijn er ook nadelen t.o.v. het eerdere plan? Je krijgt te maken met zo’n 8 jaar lang zandwinnen in nabijheid van bebouwing. Hierdoor kan sprake zijn van overlast: transportbewegingen van kranen en dumpers die zand in het depot brengen. De geluidsproductie blijft onder 50 decibel (= minder dan N361 veroorzaakt). Het risico op verstuiving van de zandbult van zo’n 4 meter hoog wordt verkleind doordat de buitenkant van het depot bekleed wordt beplanting. Men gaat uit van een heersende windrichting Zuid/West. De afvoer van het zand zal tot afwaardering van de N361 worden afgevoerd over Fjildwei richting Stenendam. Na afwaardering is er misschien een uitrit op de N361 mogelijk.

Op 17 februari was er een informerende bijeenkomst bij de gemeente. Op 3 maart gaat de Raad de overeenkomst bekijken en worden zienswijzen meegegeven aan het college. De vervolgstappen voor het bestemmingsplan worden nu gemaakt. Dit is in 2017 al in de Raad besproken, moet nu geactualiseerd worden (o.a. ontgronding vergunning).

Aldtsjerk Foarút geeft aan informatiebijeenkomsten voor het dorp / de omwonenden / de belangstellenden te organiseren voor zaken naar de gemeente gaan. Op de site van Aldtsjerk Foarút wordt de presentatie gedeeld.

 1. Blijft er (zoals vanaf de start het doel was) nog iets voor t dorp over? Jazeker! Dorpsbelang Aldtsjerk kan de overeenkomst doornemen en hier kennis van nemen.
 2. Er wordt gesproken om zo’n 10 jaar zand te winnen, gaat dit gelijkmatig, kan het ook sneller, is dit flexibel in te regelen of zijn er vaste afspraken?  Genoemde 10 jaar is maximale tijdsruimte, maar voor fa. Bijlsma telt hoe sneller hoe beter. Dan wordt de intensiteit hoger maar duurt de uitvoering korter. De stikstof normering is beperkende factor op het totaal, niet op het transport
 3. Kan de Fjildwei ontzien worden? Ja er is eventueel een ontsluiting op N361 mogelijk na afwaardering van de N361.  Zoals nu gepland is (30.000 kuub per jaar) komen er zo’n 5 auto’s per dag langs.
 4. Status afwaardering: de heer Zwaagstra heeft hier contact over met de provincie. Planning is nog niet bekend – mogelijk 2024? Bij de werkgroep N361 is gesproken over starten in 2022 en in 2023 klaar.
 5. Geen bezwaar vanuit buurt? Zover bekend geen bezwaren vanuit de buurt. Er is contact met de dichtstbijzijnde aanwonenden.
 6. Wat zijn de gevolgen als er bezwaar wordt ingediend? Procedure behandeling bestemmingsplan, zienswijze indienen en deze worden ‘gewogen’ door de Raad (wel/niet ontvankelijk). Bij tijdige  indiening wordt de zienswijze inhoudelijk gewogen. Als de Raad een bestemmingsplan vast stelt, kan er gereageerd worden binnen 6 weken na publicatie. Een eventueel bezwaar daarna richting Raad van State zou uitstel betekenen. Als je geen zienswijze hebt ingevuld kan je niet naar de Raad van State.
 7. Hoe volgen we de ontwikkelingen? De Actief wordt niet bezorgd in Aldtsjerk. Voor de start van de procedure komt er een informatie sessie voor het dorp door Aldtsjerk Foarút.
  Ook kun je inschrijven voor elektronische publicatie alert via Overheid.nl – berichten over uw buurt.
 8. Presentatie komt op site Aldtsjerk Foarút – vragen en antwoorden worden hierbij vermeld.
  Planning van traject ter visie voorleggen wordt binnenkort gedeeld.
 9. Jelle Coen Bijlsma en de heer Zwaagstra worden bedankt voor hun toelichting. Jelle Coen bedankt voor de gelegenheid en geeft aan graag in gesprek te komen én blijven met elkaar om een goede samenwerking te borgen.

 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 1. Fokko Winterwerp geeft aan dat hij deelneemt aan de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden. Hierbij is oog voor het gemeenschappelijk belang van o.a. het onderhoud omgeving Klinze, Stania en Heemstra. Hierbij is sprake van 3 verschillende beheerders (Gemeente, particuliere eigenaar en Staatsbosbeheer), maar 1 gemeenschappelijke architect: Roodbaard. Stichting wil de waardevolle landschappen behouden en een gemeenschappelijk beleid / visie op het onderhoud afstemmen.
 2. Piet Reitsma stelt zich niet verkiesbaar bij de aankomende verkiezingen. Hij heeft Aldtsjerk ervaren als een  actief dorp, met een actief bestuur, een volhoudend Aldtsjerk Foarút en veel betrokkenheid bij het dorp. Over en weer is het contact als goed ervaren.
 3. Joast de Boer maakt een afspraak voor de kascontrole met Jaap Faber en Jacob de Vries.
 4. Vraag via mail ontvangen: kan het onderhoud van het parkeerterrein tussen Van Sminiaweg en Miedemaweg verbeterd worden? Dorpsbelang neemt dit punt mee in bespreking met gemeente (afd. groen) en heeft geadviseerd een melding via de Fixi app te doen.
 1. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.