...altyd nijsgjirrich!

Verslag ALV Dorpsbelang Aldtsjerk – 12 mei 2022

Locatie: Café de Moarkswâl in Aldtsjerk

Verslag Algemene ledenvergadering donderdag 12 mei 2022

Er waren een tiental aanwezigen bij deze vergadering, waaronder de heer Nijboer van de FNP

  1. Opening
    De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
    Dorpsbelang Aldtsjerk zal zo spoedig mogelijk een verslagje van deze ALV op Trynwâlden.nl plaatsen om de rest van het dorp over wat besproken is te informeren.
  2. Mededelingen/ bestuurszaken – waar is Dorpsbelang Aldtsjerk afgelopen tijd mee bezig geweest:
    • Stichting noordelijke Woudroute – Doel: de vaart verbreden zoals die vroeger was. Met een goede recreatieve fietsverbinding tussen Dokkum naar Leeuwarden. Er is subsidie aangevraagd. Er is een ingenieursbureau ingeschakeld om de plannen verder uit te werken. Vragen die gesteld worden: Wat zijn de knelpunten en oplossingen, wat kost het en wat brengt het op.
    • Trynwalderein is gestart – ambitieuze plannen, maar er komt steeds meer schot in. Zo is er een elektrische 2 persoons fiets aangeschaft voor leuke fietstochtjes.
    • Bij de gezamenlijke dorpsbelangen vergadering is gesproken over het Integrale huisvestingplan (o.a. onderhoud gebouwen zoals scholen en gymzalen). Aldtsjerk gaat nog steeds voor behoud Sinnehonk. Maar we moeten wel meedenken aan een plan B, als het niet haalbaar blijkt om de school in het dorp te houden.
    • Aldtsjerk Foarút – op 11 maart is Dorpsbelang Aldtsjerk aanwezig geweest bij de feestelijke ondertekening van de realisatie overeenkomst. Er is overleg geweest met omliggende straten (Fjildwei / Rhaladijk). Er waren vragen over de zandwinning, hoe het er nu uit komt te zien, planning, mogelijke gevolgen e.d. Bedoeling zandwinning is om zo min mogelijk overlast te veroorzaken en t.z.t. een uitrit op de N361 te maken.
    • Strandje by de mar – is opgeschoond en weer mooi gemaakt. Bijhouden zou mooi zijn. Andries Boonstra biedt hulp aan.
    • Parkeerplaats hoek Miedemaweg en Van Sminiaweg – er was een vraag vanuit dorpsbewoners is om meer parkeervakken op deze hoek te realiseren. De groenstroken werden niet onderhouden en er is te weinig parkeerruimte. Na overleg met Dorpsbelang Aldtsjerk gaat de gemeente in mei extra parkeervakken realiseren.
    • Jeu de boules baan – na goed overleg met de omwonenden is de ontwikkeling van de lang besproken baan in volle gang. Locatie is waar de papiercontainer staat. Er worden een aantal vragen gesteld, zoals: Waar moeten de mensen naar de wc, waar komt een bankje te staan, wie houdt toezicht? Met elkaar gaan we de baan en omgeving onderhouden is de verwachting. Voorstel: omdat we al 15 jaar een jeu de boules baan willen gaan we het gewoon proberen. Is er toch veel overlast, dan maken we het weer vlak. Jan Klompmaker houdt contact met omwonenden.
    • Bomen bij de haven geveld door storm. De haven commissie had graag gezien dat er andere bomen waren omgegaan, maar daarover is nu contact met de gemeente. Idee is om bij de haven fitness toestellen voor algemeen gebruik te plaatsen.
    • Verondieping van de vaarroute – is uitgevoerd.
    • Wandelpad naar de molen – wordt niet onderhouden, gebeurt nu op vrijwillige basis door diegene die hier tijd voor vrij maakt. Hoort dit bij het wandelnetwerk Fryslân, de gemeente of provincie ? Dit wordt nog uitgezocht.
    • Toerisme en recreatie – ook over dit punt is gesproken met de andere Dorpsbelangen. Bedoeling is (meer) gezamenlijk op te trekken in Trynwâlden.
    • Aanmelding dorpsprijs? Geen kandidaten voorgesteld vanuit het dorp voor de dorpsprijs. Graag ontvangt Dorpsbelang Aldtsjerk suggesties voor deze bijzondere prijs.
    • Klinze – er is een aantal jaar geleden een grondruil geweest tussen de gemeente en Van der Meulen. Hiervoor wordt nog een wandelpad aangelegd om de ‘ijsvijver’. Daarnaast is Dorpsbelang Aldtsjerk (deels) geïnformeerd door de gemeente over mogelijke uitbreiding van het bos. Hierover volgt meer informatie zodra mogelijk.
    • De 30 km per uur borden door het dorp – deze komen er (nu echt) aan. De 30 km zal binnen de komgrenzen vallen.
    • Wisseling van bestuursleden – Hester neemt afscheid als bestuurslid. Een aantal andere leden stromen binnenkort Graag komt Dorpsbelang Aldtsjerk in contact met mensen die interesse hebben voor dit bestuur. Ook als je iemand weet die dit leuk zou vinden  horen we het graag.
    • Verslag vorige algemene ledenvergadering – geen vragen over dit verslag.
  3. Financiën dorpsbelang Aldtsjerk
    • De kascontrole heeft plaatsgevonden en de boekhouding is in orde bevonden.
    • Jaap Faber en Jacob de Vries worden bedankt voor hun expertise bij de controle.
    • Han Westerhof zal aanhaken bij de volgende kascontrole
  4. Aldtsjerk Foarút – Han Westerhof praat de aanwezigen weer even bij. Het begon allemaal in 2004 toen de jeugd van Aldtsjerk een brief schreef dat ze graag in het eigen dorp willen wonen. Vanaf 2008 zijn er plannen gerealiseerd met dorpsbelang en omwonenden. Als alles mee zit wordt begin 2023 gestart met de bouw van de huizen en het graven van het meer. Van de recreatiewoningen komen de laatste 2 op een andere plaats dan op de huidige tekening. De architect is hier nog mee bezig. De tekening moet sowieso geactualiseerd worden. Na afronding van de zandwinning wordt het meer (weer) van Jan Oostenbrug. De aanwezigen hebben een aantal vragen over het plan, zoals:
    • Heeft de gemeente inspraak in de soort woningen? Mensen mogen zelf bepalen hoe de woning er uitziet. Wel een aantal vastgestelde regels / Beeld Kwaliteit Plan.
    • Mensen willen graag op de hoogte gehouden worden bijvoorbeeld door een mailtje. Is dat mogelijk? Ja dit gaat weer opgestart worden.
    • Recreatiewoningen worden geen boten zoals in 1e instantie bedacht maar huizen. Mag je wonen in een recreatiewoning? In principe niet permanent, handhaving hangt van de gemeente af.
    • Tijdens het ontgraven wordt er nog geen water in het meer gepompt. Er zal dus ongeveer 8 jaar een put zijn die later gevuld wordt tot een meer. Hier zijn de meningen over verdeeld.
    • Komt er een pomp zodat er geen water in het meer zal lopen? Wordt er altijd gepompt of alleen als er aan het meer gewerkt wordt? Tijdens de zandwinning komt er geen water in de put. Dit kan 4 jaar duren maar ook 10 jaar. Op de tekeningen is altijd een meer getekend. Terwijl er nu gesproken wordt over een put. Dit zorgt voor verwarring – ook hier helpt actuele tekening bij. Eventueel komt er een tijdelijke damwand tussen meer en woningen. Dit hangt af van het kostenplaatje.
    • Hoe hard mogen de zandwagens rijden? Is het 60 km/u? Dit moet afgesproken worden met Jelle Bijlsma.
    • Willen de mensen wel zo lang in een bouwput wonen? Er moeten regels afgesproken worden hoe dit aan te pakken. Een voorbeeld zou kunnen zijn door schuttingen te plaatsen.
    • Wat als Bijlsma het bestemmingplan niet voor eind ‘22 in orde heeft? Dan wordt de koopovereenkomst ontbonden en moet er opnieuw een bestemmingsplan komen.
    • Recreatiewoningen maken met zicht naar het meer, komt er een bomenrij om het meer heen, en/of tussen bedrijventerrein en woningen, wonen en werken huizen met kleine loods – wat is een kleine loods? Is al duidelijk wat de bouwterreinen / starterswoningen gaan kosten, alles is (veel) duurder geworden. Alles moet opnieuw berekend worden, ook het waterschap gaat meer kosten nu. Het is nog niet zeker of er überhaupt betaalbare starterswoningen te realiseren zijn.
    • Kortom op dit moment helaas nog onduidelijkheid, maar hopelijk wordt voor de zomer het bestemmingsplan duidelijk, waardoor er veel vragen beantwoord zullen worden. De bal ligt nu bij de gemeente, maar daar treedt helaas enige vertraging op. Het concept bestemmingsplan is ingeleverd. De volgende bijeenkomst wordt gepland als er meer duidelijkheid is van gemeente. Aldtsjerk Foarút voert hierover overleg met dorpsbelang.
  5. Rondvraag – er zijn geen vragen op dit moment.
  6. Sluiting
    • Namens Dorpsbelang Aldtsjerk wordt Hester bedankt voor haar inzet en wordt de vergadering gesloten.

 

0 van 0