10.30 oere Mûnein/Readtsjerk

op snein 4 desimber 2022 om 10.30 oere
yn De Trochreed te Readtsjerk.

Hilly Harms, bekend as aktrise fan toaniel en iepenloftspullen.
Hja sil in krystferhaal fertelle oer Elske fan de Ieken. It ferhaal giet oer asylsikers dêr’t jong en âld wer byelkoar komme en inoar noch hieltyd nedich hawwe.

Gasten wolkom!

Info yn ûndersteande PDF

Ynfo oer dizze moarn.