15.00 oere Mûnein/Readtsjerk

Hy set se op boartlike wize yn in kader: wêr komme se wei en watfoar funksje hiene se eartiids foar de fertellers en de harkers. Ferhalen om te laitsjen mar ek om oer nei te tinken. Kootstra fertelt al mear as mear fjirtich jier en joech ûnder oare acte de présence op festivals as Oeral en Welcom into the Village. Ek treedt er faak op mei koaren en korpsen rûnom wei.

In spesjaal ûnderdiel fan de foarstelling giet oer it súksesfolle boek Stabij dat ferline jier ferskynde yn it Frysk en it Nederlâns. De út de Trynwâlden ôfkomstige keunstner Tjibbe Hooghiemstra makke de tekeningen en Douwe Kootstra skreau de teksten. Hy sil inkele hilarise priuwkes út it boek hearre litte.

Poster mei ynfo