10.30 oere Mûnein/Readtsjerk

Saapke is al in tal jierren sekretaris fan de Fryske Rie en sil ús dêr (hast) alles oer fertelle. De Fryske Rie is in stifting, dy’t nau oparbeidet mei de beide susterorganisaasjes yn Noard- en East-Fryslân yn Dútslân, benammen op it kulturele mêd.
In bekende aktiviteit is bygelyks de trijejierlikse reis nei Hilgelân.

Der sil ek gelegenheid wêze om fragen te stellen.

Gasten wolkom!!

Mear yn ûndersteande PDF

Ynfo oer de gearkomste mei Saapke Miedema