...altyd nijsgjirrich!

Keningsdei

De Keningsdei yn de Trynwâlden sette útein by Vera. It koor Excentriek út Ryptsjerk hie in soad publyk!

Wylst de âlde (fracht)auto’s, trekkers en bromfytsen opsteld stienen neist Heemstra State, moai yn de lijte fan it grutte hûs. De earste frijmerk hannelers pakten harren keapwaar ek al út.