...altyd nijsgjirrich!

Dauwe traapje

Op Himelfeartsdei setten om healwei njoggenen in goeie tweintich minsken ôf om tradysje getrou fan Oentsjerk nei Wyns te rinnen.

As men yn Wyns oankomt sil dêr in kopke kofje klear stean mei wat lekkers. Om in oere as tsien sil der in koarte fiering wêze dêr’t dûmny Hille Vlasman yn foargean sil. Dêrnei rint men werom nei Oentsjerk. In moai begjin fan in lang wykein.

0 van 0