...altyd nijsgjirrich!

Bob wie der klear foar…

Bob wie spesjaal troch Anneke yn it pak stutsen en siet om healwei sânen al 1e rang foar it skerm.

Dernei rûn it kafee fol mei de earste kuierders en trije verkenners fan de feestkommisje. De gasthear is fan alle merken thús en as Vera delkomt mei harren Anna komme de âlde ferhalen fansels boppe en hawwe jo soms de triennen yn de eagen. As de minsken in best sin ha, wat wol men dan noch mear.