...altyd nijsgjirrich!

OPTOCHT ALDTSJERK!

Ek dit jier wer in optocht mei de feestwike!

Hiel knap dat alle jierren in optocht troch Aldtsjerk en omjouwing rydt. Dat bart net mear yn in soad doarpen mar de unike feintebûn krijt it wol foar inoar. Dit jier wiene der wer njoggen weinen en trettjin fersierde fytsen of fytsgroepen.
Hjirûnder binne in protte foto’s pleatst, eins tefolle foar in website mar omdat it sa moai is kin de redaksje der gjin gruttere seleksje yn meitsje….

Klik op ûndersteande foto foar in fergrutting en it bepalen fan eigen tempo op tablet of kompjûter.