...altyd nijsgjirrich!

Stypje ‘Rocke yn ‘e keuken….’

Nije wike is de finale fan Sjong junior en de Thrimwaldaskoalle út Gytsjerk kin de promopriis winne troch safolle mooglik streams (Spotify) en views (Youtube). Dogge jim mei? Help de Thrimwalda oan it earste plak! Se steane no noch net boppeoan..... Diel it berjocht ek op de sosjale media!

Yn de fiifde útstjoering fan SjONG junior 2024 giet Thrimwalda oan ‘e slach mei it tema ‘Rocke yn ‘e keuken”🎸👨‍🍳.  Mar sjoch hjir earst efkes it prachtige filmke mei it liet!

SJONG JUNIOR 2024 Spotify: https://open.spotify.com/album/1nRgua…
SJONG JUNIOR 2024 lesmateriaal:
https://www.sjong.frl/sjong-junior/le…
SJONG JUNIOR 2024 Poll:
   / @tsjil  

TSJIL:
Tsjil Discord:
  / discord  
Tsjil Instagram:
  / tsjil_​  
Tsjil TikTok:
  / tsjil​