08:00 Mûnein/Readtsjerk

Ochtendconcert bij boerderij Kerkweg 19

(hinget fan ’t waer âf; sjoch webside www.readtsjerkje.nl).

Moarns betiid in oade oan’e grûn troch muzyk yn de greide.
Dit wurdt moarns betiid fan 8.00-8.30 oere spile. Besikers kinne komme, harkje en genietsje fan ‘e fûgels dy’t wekker wurde. Troch te genietsenfan muzyk en it greidelân sjogge wy wer mei oare eagen nei ús fruchtberegrûn.

Oanslútend kofje yn’e tsjerke/pleats.

Teken-kuiertocht Doet Boersma

Dernei om 9.30 oere, in teken-kuijer-tocht wêr’t besikers leare it lân(skip) om har hinne te tekenjen.

Opjaan graach foar 10 july by info@kafrl.nl
(Oan materiaalkosten, gebrûk fan tekenmaterialen en in stevich sketsboek(lesjild gratis) =€ 7,50 (betelje je as de tocht trochgietfoar de les en de materialen). Graag 15 min. fan te foaren oanwêzich wêze.  Sels kin je in taskemeinimme wêr’t it tekenboek en tekenmaterialen yn kinne. Fleske wetter? (Licht fiskersstuoltsjekin evt mei, moat draagber wêze).