20:00 Mûnein/Readtsjerk

Ledenvergadering
Vrijdag 6 april zal de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk gehouden worden. Deze ledenvergadering zal om 20.00 u starten ‘De Mounestien’.

Op de agenda staan de reguliere punten. Extra agendapunten graag schriftelijk en uiterlijk 5 april inleveren op de Dokter Kijlstraweg 76 Mûnein of via het mailadres: info@dorpsbelangmuneinreadtsjerk.nl

Na de pauze:
Dhr. Boorsma van Buurkracht vertelt over slim omgaan met energie m en om huis. Tjeerd van der Kooi praat ons bij over de laatste ontwikkelingen van Trynergie. Het bestuur van Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Bezigheden aangedragen door inwoners van Mûnein en Readtsjerk
Bestuursleden van Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk zijn de laatste week van september 2017 met mensen van de gemeente Dantumadiel bij enkele knelpunten met betrekking tot grijs en groen langs geweest.
Grijs slaat op de toestand van de wegen: Als Doarpsbelang hebben we de Tsjerkewei aangedragen voor herstraten, maar deze weg kwam voor de schouwcommisie nog niet in aanmerking. Wel was de Koaiwei aan beurt voor groot
onderhoud, het zou vanaf begin oktober 7 weken overlast betekenen. Wie er regelmatig langs komt merkt dat weersinvloeden er voor zorgen dat 17 weken dichter in de buurt komt. Door enkele buurtbewoners is verzocht om bij hun percelen de bestrating niet hoger te brengen dan het al bestaande peil. Dit is niet geheel naar wens opgelost en kan volgens de gemeente niet anders dan nu is uitgevoerd.

Wat groen betreft zijn er vanuit de dorpen enkele onoverzichtelijke bochten aangedragen waar de begroeiing “dicht op de weg staat. Bij deze plekken Zijn we met de gemeente langs geweest en worden meegenomen met het reguliere onderhoud.
Bij de start van dit onderhoud in november zijn deze probleempunten prima verholpen. De definitie van onderhoud, met name bij het Healburd, hadden wij ons als Doarpsbelang wat anders voorgesteld. Het beeld van de snoeiwerkzaamheden welke vorig jaar aan de Tsjerkewei hebben plaatsgevonden, stond ons meer voor ogen en de hergroei die dit seizoen is geweest geeft al een beeld van hoe het er weer gaat uitzien. De gemeente heeft in de krant uitleg gegeven over het hoe en waarom.
In Tytsjerksteradiel is men voorzichtiger met onderhoud van de hele bomenrij die aan onderhoud toe is. Hier wordt er een exemplaar omgezaagd en voor de rest hier en daar wat overhangende takken.
In het gebied Grikelän en Turkije is het bos voor een gedeelte gekapt, hier zijn de meningen over verdeeld. Op dit onderhoud hebben we als dorpsbelang geen invloed. Er zijn vragen over de precariobelasting van de gemeente Tytsjerksteradiel versus Vitens bij dorpsbelang binnengekomen. Deze zijn in de gezamenlijke dorpsbelangenvergadering ingebracht, welke concludeerde dat dit meer iets voor lokale politiek is.

Voor de proef met buslijn 51 hebben we als gezamenlijke Trynwàlden de nodige avonden gespendeerd om tot een zo goed mogelijk resultaat voor onze inwoners te komen. Wat hiervan het resultaat gaat worden moeten we nog even afwachten. De Provincie Fryslàn en Arriva houden hardnekkig vast aan hun idee.
Op de jaarvergadering is er waarschijnlijk meer over deze onderwerpen te melden.