10.30 oere Mûnein/Readtsjerk

Douwe Kootstra komt nei de Trochreed by de Fryske Krite. Gasten binne wolkom, wol efkes opjaan….
Lykas bekend beskikt Douwe oer in grut repertoire oan ynlânske en bûtenlânske ferhalen, spesjaal ek ferhalen dy’t spylje yn de Noardwestlike Fryske Wâlden. Fansels hawwe de measten fan ús Douwe Kootstra alris heard, mar de kâns dat je deselde ferhalen hearre is nihil te neamen, dêr soarget hy wol foar.

Sjoch foar mear ynfo de PDF hjirûnder

POSTER