...altyd nijsgjirrich!

Bonte Liuw pikt nei himsels

Alle jierren komt dizze Bûnte Liuw of Strânljip (Scholekster) nei Heemstra State. Dan rint er foar de ruten fan de yngong del en sjocht himsels as in yndringer.

Dan pikt er nei syn spegeling en makket it de ruten botte smoarch. Alle dagen is hy der oant de frou de aaien útbred hat.

0 van 0