15.30 oere Oentsjerk

De Fryske Krite Trynwâlden: snein 14 april 15.30 oere
Opjaan: krite.trynwalden@gmail.com

De Trochreed Readtsjerk

In muzikale middei mei Bennie Huisman. It wurdt grif in fleurige middei mei Bennie!