15.30 oere Oentsjerk

Fryske Krite Trynwâlden
Snein 10 maart 2019: 15.30 oere
Opjaan: krite.trynwalden@gmail.com

De Trochreed Readtsjerk

In gesellige middei mei Gjalt de Groot en de trije froulju fan Triofantelijk. Gjalt de Groot is in smoute verteller, bekend fan syn boeken It Swetshok en No moatst hearre!