15.30 oere Oentsjerk

Fryske Krite Trynwâlden: Snein 13 jannewaris, 15.30 oere
Opjaan: krite.trynwalden@gmail.com

De Trochreed Readtsjerk

Noflik nijjiersslokje mei tuskentroch in bydrage fan eigen minsken fan ‘e Krite!