14.00 oere Oentsjerk

Fanwegen it Coronafirus

OFLAST!!

De Fryske Krite Trynwâlden nûget jimme út foar in útfiering fan Toanielploech It Nije Doarp op snein 22 maart o.s. om 14.00 oere yn it Mounehoekje te Mûnein mei it stik: IN FROU FAN FIIF MILJOEN!

Net leden binne ek tige wolkom, mar wol graach efkes opgaan y.f.m. sitplakken en konsumpsjes, foar opjefte sjoch de taheakke PDF.

Tagong is € 15,00 ynklusyf koffie/tee

Noeging mei ynfo