...altyd nijsgjirrich!

Sint Maarten yn de Mûnein

Moaie fiering St. Maarten troch bern yn de Mûnein

It wie freed 11 novimber mar tige drok yn doarpshûs de Mounestien. Sa’n 25 bern makken in lampion. Jawis, om dernei mei St. Maarten te rinnen. Earst noch in patatsje en dernei de dyk op! De bern hjir boppe kamen oan de doar by Quintus en Margriet oan de Mounewei.

0 van 0