...altyd nijsgjirrich!

Foto’s fan de Krystkuier

It is altyd spannend as jo wat nijs organisearje. En dan binne je soms wolris wat oan de foarsichtige kant.

Foar de krystkuier by Stania State wie foar sa’n 50 minsken glühwein besteld. Uteinlik hawwe mear as 350 minsken oan de tocht mei dien. Der moast dus noch wol wat barre. Reden genôch foar de organisaasje om mei tefredenheid op dizze dei werom te sjen.