...altyd nijsgjirrich!

Warbere mouners priis

De Warbere Mouners prys is door Dorsbelang Munein- Readstjerk in het leven geroepen voor personen of persoon die zich in zetten voor dorp of bewoners van Munein en Readstjerk.

 

Eén van de winnaars in voorgaande jaren was in de Mûnein de Fam. Haantjes die zich als beheerder al jaren in zette voor het dorpshuis de Mounestien. Het jaar daarop was dorpskrant redacteur Piet de Vries de uitverkorene. Piet was een van de eerste redactie leden van dorpskrant Ut de 2  Doarpen.

Met de  volgende oproep in de dorpskrant voor  het jaar 2016 kwamen er steeds meer  aanmeldingen binnen met  namen van genomineerden. De keus viel op een bewoner uit Readsjerk.

Pyt v/d Polder was meerder keren opgegeven en Dorpsbelang kon daar zeker in meegaan. Pyt is actief in de ” noffelike joun ” voor bewoners in Readstjerk, je kan hem tegen komen met fietstassen vol gevonden rommel maar ook als de  enige  bladerveger in het bos. Eén ding is zeker: de natuur is voor de winnaar niet weg te denken. Het ringen van uilen als actief lid van Fûgelwacht Tytsjerksteradiel. Hij geeft op  de lager scholen natuur  educatie en maakt samen met de kinderen nestkastjes  en stuurt tevens andere enthousiastelingen aan. Het meest kom je Pyt tegen met de verrekijker om de hals in de vrije natuur waar hij met zijn scherpe blik de vogelstand  onder controle houdt.

De Warbere Mouners prijs bestaat uit een bos bloemen, een diner bon aangeboden door restaurant De Trochreed en een blijvende herinnering in de vorm van een zilveren molentje als speldje gemaakt door goudsmid Geartsje Dupon.( Zie hieronder op de trui van Pyt ).

Namens Dorpsbelang Munein-Readstjerk,

Wiebe Meijer

 

0 van 0