...altyd nijsgjirrich!

Hikke fernijd

De wite hikke foar Heemstra State oer is gedieltlik fernijd. De peallen en siden binne ferve, it draaibere gedielte is yn syn gehiel fernijd.

Jan Vellinga leit op de foto de lêste hân oan it ferfwurk mar hat der al mear as 30 frijwilligers oeren yn sitten. De hikke is wat lichter fan útfiering wurden mar past wol hiel moai yn it gehiel.
De hikke is oanbean by it 50 jierrich bestean fan Doarpsbelang Oentsjerk.

Sa kin it der wer jierren tsjinoan.

0 van 0