...altyd nijsgjirrich!

Oprop Fûgelwacht

Oan alle Trynwâldsters,

Ek dizze winter wol de fûgelwacht graach witte of ’t der en wêr ’t de hoarnûlen (ransuilen) binne yn ‘e Trynwâlden, ek yn ‘e Mûnein.
Dêrfoar dogge wy in oprop oan de Trynwâldsters om oan ús troch te jaan as hja in beam witte dêr’t dizze fûgels ynsitte (in roestbeam).
Op dizze link, mei in pear prachtige foto’s, stiet hjir mear oer:

http://www.muneinreadtsjerk.nl/ransuil/

Yn it foar tige tank,

Groetnis,
Henk Minkes, foarsitter fûgelwacht Trynwâlden.

0 van 0