...altyd nijsgjirrich!

Seinemeane

Op freedtemiddei mei moai waar yn de sinne oan 'e seine is swier wurk!

Tsjin de winkels oer yn Oentsjerk waard in begjin makke de blommeblikke mei de seine te meanen. Dat is goed foar de biodiversiteit. It moat net slocht wurde, der moatte neffens de kenner plôkjes gers en krûden stean bliuwe.

Swier wie it wol, de klean waard útlutsen en it swit droop ôf, of soe it troch it ûngewoane wurk komme???

0 van 0