...altyd nijsgjirrich!

Bôle-aksje Joysingers suksesfol!

Minsken fan de Trynwâlden en supporters út namme fan de Joysingers tige tank foar jimme bydrage oan de bôle-aksje fan ‘The Joysingers’.

Ek dit jier wie’t wer in sukses! Nei 2 dagen suteljen hawwe wy in geweldige opbringst fan om-ende-by € 1250 ynhelle. Wy hoopje mei de opbringst wer hiel wat sang hearre te litten.
Mear witte? Sjoch dan op de side: www.thejoysingers.nl