...altyd nijsgjirrich!

Fout mailadres Teake van der Meer

It email adres mei .com dat we earder oanjûn ha, is net goed. Alle oanfragen dy't nei dit adres stjoerd binne, binne nét oankaam.

It goede emailadres is:
Oerein@hotmail.nl

Ha jo in mail stjoerd om kaarten en gjin werom bericht hân, dan is dit net by ús oankaam.
Wolle jo kaarten foar Teake, dan kin dit dus fia oerein@hotmail.nl

Ekskuses foar it ûngemak.

0 van 0