...altyd nijsgjirrich!

Teake van der Meer yn Aldtsjerk

Wa't de legendaryske Teake van der Meer noch ien kear yn aksje sjen wol dy kin freed 12 april terjochte yn Oerein te Aldtsjerk.

It begjint de jûns om 20:00 oere. De yntree is € 10,00. Yn it foar opjaan kin troch in mailtsje te stjoeren nei: oerein@hotmail.com.

FOL = FOL.

 

0 van 0