...altyd nijsgjirrich!

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 27 jan. tot 1 febr. vond in Oentsjerk de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft € 776,20 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Met vriendelijke groet,

Annie Hellinga