...altyd nijsgjirrich!

Simmerjûn by Bûtenmoark

Mei dizze temperatueren sykje de minsken foaral ferkoeling by it wetter.

Foardat de sinne him wer deljaan sil, soarget er noch even foar in moai sfearbyld by it heechhout op Bûtenmoark. In waarme dei lûkt wer nei de ein.

0 van 0