...altyd nijsgjirrich!

Verslagen en vernieuwde dorpsvisie definitief

Op de jaarlijkse ledenvergadering van 6 oktober is het jaarverslag van de vereniging vastgesteld. De statutenwijziging kon op 6 oktober niet worden vastgesteld omdat onvoldoende leden (quorum 2/3) aanwezig waren. Op de extra ledenvergadering van 3 november, waarvoor geen quorum gold, zijn de gewijzigde statuten alsnog unaniem vastgesteld.

Omdat de discussie over de dorpsvisie niet kon worden afgerond op 6 oktober is deze voortgezet op de vergadering van 3 november. In eerste instantie kon een klein gedeelte van de aanwezigen niet akkoord gaan met de visie. Na de toezegging dat de tekst over een bredere invulling van de ”geitenweide” en daarmee gepaard gaande een ontsluiting via het terrein van De Haan, aangepast zou worden kon bijna de gehele vergadering zich vinden in de Dorpsvisie en deze is daarmee vastgesteld. De notulen van de beide vergaderingen  zijn hieronder te vinden en liggen ter inzage in Doarpshûs de Bân.

 

Definitieve notulen 6 oktober Definitieve notulen 3 november