...altyd nijsgjirrich!

Hilly Harms fertelt moaie ferhalen oer it folk dat hjir eartiids op de heide tahold.

It ferhaal spilet him ôf op de eartiids sa earme heide yn de wâlden.

It ferhaal spilet him ôf op de eartiids sa earme heide yn de wâlden.
De frou der’t it oer giet is in soarte fan krûdefrou. Mar dat net allinne. Se helpt minsken wer’t se mar kin. Mar der is wat mei har; se kin mear en sjocht mear as in oar. In spannend ferhaal en it hyt fan ”Hilbrichje fan Burgerheide”. Der foarôf fertelt Hilly wat oer de skiednis fan dizze krite en hoe dy heide ûntstien is. Hokker folk libbe dêr en hoe seach dat libben der ùt.
__________________________________________________________
U bent van harte welkom op zondag 10 december om 15.00 uur in het Readtsjerkje op de Tsjerkewei 17, 9067 DS Readtsjerk (toegangsprijs € 7,50 inclusief koffie/ thee en een versnapering). De deuren openen om 14.30 uur.

0 van 0